یه فامیل داریم از خودم کوچیک تره  دارم میگم برو یه لیوان آب برام بیار میگه من خودم تشنه ام نمیرم آب بخورم واسه تو آب بیارم .این فك فامیله ما داریم؟؟

....................................................